Sdělení k informační povinnosti – Hotel Výhledy

Společnost tauercomp s. r.o., IČO: 01779737, se sídlem Pec č.23, 344 01 Pec („Správce“), jako provozovatel hotelu Výhledy, zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Za účelem vystavování i příjmu prodejních dokladů, hlášení cizinecké policii a plnění povinností vůči obci, jsou zpracovávány kategorie osobních údajů povinné pro vystavování těchto dokladů, a to na základě zákonné povinnosti, získané přímo od subjektu údajů nebo z veřejně dostupných zdrojů.

Za účelem vzniku pracovní smlouvy a zpracování mezd jsou zpracovávány identifikační a kontaktní osobní údaje a další povinné údaje, a to na základě zákonné povinnosti, získané přímo od subjektu údajů nebo z interní evidence.

Za účelem evidence rezervace služeb jsou zpracovávány identifikační a kontaktní osobní údaje, a to na základě plnění smlouvy, získané přímo od subjektu údajů.

Za účelem zajištění služeb během pobytu jsou zpracovávány identifikační a kontaktní osobní údaje, a to na základě oprávněného zájmu správce, získané přímo od subjektu údajů. Za účelem zasílání obchodních sdělení stávajícím zákazníkům jsou zpracovávány identifikační a kontaktní osobní údaje, a to na základě oprávněného zájmu správce, získané přímo od subjektu údajů.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně sám a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny, naleznete na www.hotelvyhledy.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu pobytu a reklamační lhůty, pokud zákonná povinnost nestanovuje jinak.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce

Tauercomp s. r.o.

se sídlem: Pec č.23, 344 01 Pec

IČO: 01779737

Back To Top